KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, münhasıran Esas Medikal İnşaat A.Ş.’ye (kısaca “Esas A.Ş”) ait bulunan www.compexturkiye.com sitesinde (kısaca “Site”) sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma,üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esas A.Ş tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, www.compexturkiye.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esas A.Ş. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları
Siteye üye olmak suretiyle www.compexturkiye.com ve münhasıranEsas A.Ş tarafından sunulacak kampanyalar dairesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde Esas A.Ş İnternet Teknolojileri’nin yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.
3. Site Kullanıcılarının Yükümlülükleri
Site kullanıcıları, www.compexturkiye.com sitesinde yer alan ürün ya da hizmet kupon ya da şifrelerinin Esas A.Ş ait olmadığını, Esas A.Ş tarafından kendilerine sunulduğunu ve bu ürünlerin ya da hizmetlerin o ürün ya da hizmetin esas satıcısı olan firma tarafından sunulduğunu kabul ederler.
Sitede yer alan çalışmaların (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, farklı amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz ve bu eylemlere teşebbüs edemezler.
Esas A.Ş, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Esas A.Şvasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslar arası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.
Üyeler, Esas A.Ş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.compexturkiye.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-postasını (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.compexturkiye.com’a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz.
Üyeler, www.compexturkiye.com sitesine internet üzerinden erişim sağladıkları takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Esas A.Ş Tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişlerini kolaylaştırmak adına www.compexturkiye.com sitesine erişim amacıyla kullandıkları tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul ederler.
Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamaların kullanamaz, site muhteviyatında yer alan bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.
Esas A.Ş’in gerçekleştireceği her türlü kampanya kapsamında, kampanyalara katılmaya hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını, kampanyaya katılmamış olsa dahi siteye üye olan tüm kullanıcıların bu üyelik dairesinde sundukları her türlü bilgi ve kayıtlarının; tüketici davranışlarını araştırmak, istatistik veriler elde etmek, pazar araştırmalarında kullanılmak ve benzeri amaçlarla saklanabileceğini ve bu amaçlar doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, kendilerine toplu e-posta, SMS ve sair iletişim kanalları kullanılmak suretiyle çeşitli bilgilendirme ve tanıtım mesajları gönderilebileceğini ve bu sebeple Esas A.Ş’den her hangi bir tazminat, zarar tazmini ya da sair menfaat talebinde bulunma haklarının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı Esas A.Ş’e ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Kullanıcılar, www.compexturkiye.com internet sitesi Esas A.Ş ye ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden Esas A.Ş ‘in sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
Kullanıcılar, her bir kullanıcının bir üründen en fazla beş adet satın alabileceğini, bu sayının Esas A.Ş tarafından herhangi bir zamanda ve uyarıya gerek duyulmaksızın değiştirilebileceğini ve bu sayının değiştirilmesi veya bu sayının üzerinde ürün satın alamaması durumunda herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder.
Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak www.compexturkiye.com sitesine giriş yapabilir.
Üyeler, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı Esas A.Ş’i sorumlu tutamazlar.
Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri ve hizmet kuponları ya da şifrelerini sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır. Site kullanıcıları, site üzerinde satın aldıkları ürünleri Mesafeli Satışlara dair kanun hükümleri sınırları dairesinde iade yahut iptal hakkını haizdir.
Sitede satışa sunulan ürünler ve hizmet kuponları ya da şifreleri sınırlı sayıda olup her bir ürün belli bir süre satışta bulunacağını, kampanya süresince sınırlı miktarda sunulmakta olan bu ürünlerin tükenmesi ya da ürüne dair kampanyanın sona ermesi halinde kendilerine, sitede gösterilen ürünün satın alamayacaklarını, bu surette herhangi bir tazminat hakkını haiz olmadıklarını kabul ederler.
Üyelerin satın almış oldukları hizmet kuponları ya da şifreleri, o kupon ya da şifrenin gösterdiği hizmetten yararlanma hakkını tanır. Bu hizmetler Esas A.Ş dışında kalan üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Bu itibarla, bahsi geçen bu hizmetin süresi, kalitesi ya da kapsamından Esas A.Ş sorumlu tutulamaz.
4. Esas A.Ş’in Hak ve Yükümlülükleri
Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Esas A.Ş söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir.
Esas A.Ş, www.compexturkiye.com sitesi dairesinde sunduğu kampanya bilgilerini, her nevi site içeriğini, kampanya şartlarını ve kampanya süresi ile hizmet satışlarını, bu satışların içeriği ve sürelerini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.
Esas A.Ş, Kullanıcılarına, yaptıkların ürün ve hizmet alımlarında kullanmak üzere ücretsiz olarak indirim çekleri verebilir. Bu maddede belirtilen indirim kuponları, Esas A.Ş dışında kalan HİZMET SAĞLAYICILAR tarafından sitede gösterilen kuponlarından tamamen ayrıdır. Esas A.Ş  tarafından münhasıran site kullanıcılarına sunulan bu indirim çeklerinin değeri Esas A.Ş tarafından tespit edilir ve site kullanıcıları her bir alışverişlerinde aynı anda en fazla üç indirim çeki kullanabilirler. Bahsi geçen bu indirim çekleri sayesinde yapılacak indirim değeri, indirim çekinin kullanım şekline dair esaslar ve indirim çeklerinin kullanılabileceği zaman dilimlerini tespit hakkı yalnız Esas A.Ş’e aittir.
Esas A.Ş, üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.
Sitede yer alan ya da Kullanıcının kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir ilan, duyuru ve sair bilgi Esas A.Ş in  bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadelerEsas A.Şin sonraki onay ve kabullerine bağlı olup,Esas A.Ş’in Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.
Üyenin Esas A.Ş  sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.compexturkiye.com sitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
Esas A.Ş, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.Esas A.Ş sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.compexturkiye.com sitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.
Esas A.Ş’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/ veya sitenin sunacağı kampanyalardan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.
Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Esas A.Ş’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Esas A.Ş, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
Site Kullanıcıları (Üyeler) site üzerinde kendilerine özel ya da tüm site kullanıcılarına açık olmak üzere gösterime sunulması amacıyla diledikleri bir ya da birden fazla sayıda dijital eseri (dijital ortama aktarılmış resim, müzik ya da ses dosyası) Esas A.Ş ‘e ulaştırabilirler.
Böyle bir durumda kullanıcılar; sisteme göndermiş oldukları eserin ya da eserlerin üzerinde tam ve eksiksiz şekilde tasarruf yetkisi ve hakkı sahibi olduklarını, bu yetki ve haklarının tamamını gönderme anından itibaren kesin ve geri dönülmez olarak Esas A.Ş ‘e devretmiş sayılacaklarını, bu eserin www.compexturkiye.com sitesi ya da bu sitenin alt sayfalarında veya Esas A.Ş ya da Esas A.Ş ‘in iştirakçisi olan sair firmalar tarafından işletilmekte olan herhangi bir başka sitede kullanımına karşılıksız ve süresiz olarak muvafakat ettiklerini,Esas A.Ş’in eserlerin gösterimine dilediği zaman kesin ya da geçici olarak engel olma hakkını saklı tuttuğunu, bu kullanım ya da kullanıma gerek Esas A.Ş gerekse kullanıcı eliyle son verilmesi neticesinde Esas A.Ş ‘in kendilerine hiçbir nakdi, ayni ya da sair şekilde ödeme yapma ya da tazminat verme yükümlülükleri altında girmiş sayılmayacağını, eserlerin kullanımı nedeniyle özel ya da tüzel üçüncü kişi tarafından yöneltilebilecek her neviden maddi ve manevi tazminat talepleri ile sair her neviden zarar tazmini taleplerinin Esas A.Ş’e ulaşması anından sonra bu türden tüm ödemeleri ve tazmin mükellefiyetlerini ve bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal takip nedeniyle Esas A.Ş tarafından ödenmesi gerekecek her neviden mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini ilk talep anında ve nakten Esas A.Ş e  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
FESİH
Sözleşme, üyeliğin kullanıcı ya da site yönetimi tarafından sona erdirilmesi (iptal edilmesi) ile birlikte herhangi bir uyarıya gerek kalmadan hükümsüz sayılacaktır.
YETKİ
Sözleşmenin uygulanması ile ilgili doğabilecek bütün anlaşmazlıklar Ankara Mahkemeleri’nde görülecektir.
UYARI
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.
Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.
Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
Esas A.Ş, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.
Compex Türkiye
Compex Türkiye
Articles: 42