Sözleşmeler

Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, münhasıran Esas Medikal İnşaat A.Ş.’ye (kısaca “Esas A.Ş”) ait bulunan www.compexturkiye.com sitesinde (kısaca “Site”) sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma,üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esas A.Ş tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, www.compexturkiye.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Esas A.Ş. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları

Siteye üye olmak suretiyle www.compexturkiye.com ve münhasıranEsas A.Ş tarafından sunulacak kampanyalar dairesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde Esas A.Ş İnternet Teknolojileri’nin yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.

3. Site Kullanıcılarının Yükümlülükleri

Site kullanıcıları, www.compexturkiye.com sitesinde yer alan ürün ya da hizmet kupon ya da şifrelerinin Esas A.Ş ait olmadığını, Esas A.Ş tarafından kendilerine sunulduğunu ve bu ürünlerin ya da hizmetlerin o ürün ya da hizmetin esas satıcısı olan firma tarafından sunulduğunu kabul ederler.

Sitede yer alan çalışmaların (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, farklı amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz ve bu eylemlere teşebbüs edemezler.

Esas A.Ş, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Esas A.Şvasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslar arası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.

Üyeler, Esas A.Ş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.compexturkiye.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-postasını (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.compexturkiye.com’a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz.

Üyeler, www.compexturkiye.com sitesine internet üzerinden erişim sağladıkları takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Esas A.Ş Tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişlerini kolaylaştırmak adına www.compexturkiye.com sitesine erişim amacıyla kullandıkları tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul ederler.

Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamaların kullanamaz, site muhteviyatında yer alan bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.

Esas A.Ş’in gerçekleştireceği her türlü kampanya kapsamında, kampanyalara katılmaya hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını, kampanyaya katılmamış olsa dahi siteye üye olan tüm kullanıcıların bu üyelik dairesinde sundukları her türlü bilgi ve kayıtlarının; tüketici davranışlarını araştırmak, istatistik veriler elde etmek, pazar araştırmalarında kullanılmak ve benzeri amaçlarla saklanabileceğini ve bu amaçlar doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, kendilerine toplu e-posta, SMS ve sair iletişim kanalları kullanılmak suretiyle çeşitli bilgilendirme ve tanıtım mesajları gönderilebileceğini ve bu sebeple Esas A.Ş’den her hangi bir tazminat, zarar tazmini ya da sair menfaat talebinde bulunma haklarının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı Esas A.Ş’e ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, www.compexturkiye.com internet sitesi Esas A.Ş ye ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden Esas A.Ş ‘in sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, her bir kullanıcının bir üründen en fazla beş adet satın alabileceğini, bu sayının Esas A.Ş tarafından herhangi bir zamanda ve uyarıya gerek duyulmaksızın değiştirilebileceğini ve bu sayının değiştirilmesi veya bu sayının üzerinde ürün satın alamaması durumunda herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder.

Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak www.compexturkiye.com sitesine giriş yapabilir.

Üyeler, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı Esas A.Ş’i sorumlu tutamazlar.

Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri ve hizmet kuponları ya da şifrelerini sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır. Site kullanıcıları, site üzerinde satın aldıkları ürünleri Mesafeli Satışlara dair kanun hükümleri sınırları dairesinde iade yahut iptal hakkını haizdir.

Sitede satışa sunulan ürünler ve hizmet kuponları ya da şifreleri sınırlı sayıda olup her bir ürün belli bir süre satışta bulunacağını, kampanya süresince sınırlı miktarda sunulmakta olan bu ürünlerin tükenmesi ya da ürüne dair kampanyanın sona ermesi halinde kendilerine, sitede gösterilen ürünün satın alamayacaklarını, bu surette herhangi bir tazminat hakkını haiz olmadıklarını kabul ederler.

Üyelerin satın almış oldukları hizmet kuponları ya da şifreleri, o kupon ya da şifrenin gösterdiği hizmetten yararlanma hakkını tanır. Bu hizmetler Esas A.Ş dışında kalan üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Bu itibarla, bahsi geçen bu hizmetin süresi, kalitesi ya da kapsamından Esas A.Ş sorumlu tutulamaz.

4. Esas A.Ş’in Hak ve Yükümlülükleri

Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Esas A.Ş söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir.

Esas A.Ş, www.compexturkiye.com sitesi dairesinde sunduğu kampanya bilgilerini, her nevi site içeriğini, kampanya şartlarını ve kampanya süresi ile hizmet satışlarını, bu satışların içeriği ve sürelerini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

Esas A.Ş, Kullanıcılarına, yaptıkların ürün ve hizmet alımlarında kullanmak üzere ücretsiz olarak indirim çekleri verebilir. Bu maddede belirtilen indirim kuponları, Esas A.Ş dışında kalan HİZMET SAĞLAYICILAR tarafından sitede gösterilen kuponlarından tamamen ayrıdır. Esas A.Ş  tarafından münhasıran site kullanıcılarına sunulan bu indirim çeklerinin değeri Esas A.Ş tarafından tespit edilir ve site kullanıcıları her bir alışverişlerinde aynı anda en fazla üç indirim çeki kullanabilirler. Bahsi geçen bu indirim çekleri sayesinde yapılacak indirim değeri, indirim çekinin kullanım şekline dair esaslar ve indirim çeklerinin kullanılabileceği zaman dilimlerini tespit hakkı yalnız Esas A.Ş’e aittir.

Esas A.Ş, üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.

Sitede yer alan ya da Kullanıcının kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir ilan, duyuru ve sair bilgi Esas A.Ş in  bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadelerEsas A.Şin sonraki onay ve kabullerine bağlı olup,Esas A.Ş’in Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Üyenin Esas A.Ş  sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.compexturkiye.com sitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

Esas A.Ş, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.Esas A.Ş sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.compexturkiye.com sitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

Esas A.Ş’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/ veya sitenin sunacağı kampanyalardan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.

Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Esas A.Ş’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Esas A.Ş, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Site Kullanıcıları (Üyeler) site üzerinde kendilerine özel ya da tüm site kullanıcılarına açık olmak üzere gösterime sunulması amacıyla diledikleri bir ya da birden fazla sayıda dijital eseri (dijital ortama aktarılmış resim, müzik ya da ses dosyası) Esas A.Ş ‘e ulaştırabilirler.

Böyle bir durumda kullanıcılar; sisteme göndermiş oldukları eserin ya da eserlerin üzerinde tam ve eksiksiz şekilde tasarruf yetkisi ve hakkı sahibi olduklarını, bu yetki ve haklarının tamamını gönderme anından itibaren kesin ve geri dönülmez olarak Esas A.Ş ‘e devretmiş sayılacaklarını, bu eserin www.compexturkiye.com sitesi ya da bu sitenin alt sayfalarında veya Esas A.Ş ya da Esas A.Ş ‘in iştirakçisi olan sair firmalar tarafından işletilmekte olan herhangi bir başka sitede kullanımına karşılıksız ve süresiz olarak muvafakat ettiklerini,Esas A.Ş’in eserlerin gösterimine dilediği zaman kesin ya da geçici olarak engel olma hakkını saklı tuttuğunu, bu kullanım ya da kullanıma gerek Esas A.Ş gerekse kullanıcı eliyle son verilmesi neticesinde Esas A.Ş ‘in kendilerine hiçbir nakdi, ayni ya da sair şekilde ödeme yapma ya da tazminat verme yükümlülükleri altında girmiş sayılmayacağını, eserlerin kullanımı nedeniyle özel ya da tüzel üçüncü kişi tarafından yöneltilebilecek her neviden maddi ve manevi tazminat talepleri ile sair her neviden zarar tazmini taleplerinin Esas A.Ş’e ulaşması anından sonra bu türden tüm ödemeleri ve tazmin mükellefiyetlerini ve bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal takip nedeniyle Esas A.Ş tarafından ödenmesi gerekecek her neviden mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini ilk talep anında ve nakten Esas A.Ş e  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

FESİH

Sözleşme, üyeliğin kullanıcı ya da site yönetimi tarafından sona erdirilmesi (iptal edilmesi) ile birlikte herhangi bir uyarıya gerek kalmadan hükümsüz sayılacaktır.

YETKİ

Sözleşmenin uygulanması ile ilgili doğabilecek bütün anlaşmazlıklar Ankara Mahkemeleri’nde görülecektir.

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.

Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Esas A.Ş, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.


Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi gazete – 27 Kasım 2014  

Gümrük ve Ticaret?Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili,
c) Halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,
ç) Taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili,
d) Artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen,

sözleşmelere uygulanmaz.

(3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrası;

a) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin,

b) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği,

sözleşmelere uygulanmaz.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
ç) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
d) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
e) Mesafeli sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmeleri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
ğ) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
ı) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Genel Düzenlemeler

Ön bilgiler ve bilgilendirme formu 

MADDE 5 – (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamını içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir.

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.
c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı.
ç) Varsa teslim masrafları.
d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.
e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı.
f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.
g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.
ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi.
h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları.
ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de sözleşmenin ifasından önce makul bir sürede, birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırmak zorundadır. Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda, satıcı birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi sırasında tüketiciye teslim etmek zorundadır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur.

(4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcının kimliğinin ve görüşmenin ticari amacının tüketiciye açık bir şekilde bildirmesi zorunludur.

Ön bilgilerin teyidi 

MADDE 6 – (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Cayma hakkı 

MADDE 7 – (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları 

MADDE 8 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

Sözleşmenin ifası 

MADDE 9 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, tüketici tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

(2) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde tüketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, aşağıdaki şartları sağlaması hâlinde tüketiciye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

a) Sözleşmede kararlaştırılmış olması.
b) Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.
c) Tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.

Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler

MADDE 10 – (1) Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde tüketicinin sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

Kartla ödeme 

MADDE 11 – (1) Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sistemi kurmak ve yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 13 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gizlilik Sözleşmesi

  1. Dumlupınar Bulvarı Kızılırmak Mah. Next Level AVM 3C-1/32 Çankaya  Ankara  adresinde mukim Esas Medikal İnşaat San.Tic A.Ş. (“www.compexturkiye.com”), kullanıcıların www.compexturkiye.com (“Websitesi”) üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, www.compexturkiye.com ile paylaşımına izin vermektedir.
  2. Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi, bebek/çocuk yaşı gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyenin kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üyenin kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. www.compexturkiye.com, alışveriş süresince topladığı bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasına kesinlikle izin vermez! www.compexturkiye.com’a verdiğiniz kişisel bilgileriniz kiralanmamakta, satılmamakta ve faaliyet dışı hiçbir ticari amaçla kullanmamaktadır.
  3. www.compexturkiye.com, Kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabilir.
  4. Kullanıcı,www.compexturkiye.com’in, bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğine peşinen onay vermiştir.
  5. Kullanıcı işbu bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, www.compexturkiye.com Müşteri Hizmetlerine talebini iletebilecektir. Kullanıcı, www.compexturkiye.com  e-posta bülteni üyeliğinden ayrılmak için www.compexturkiye.com’in gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilecektir. SMS üyeliğinden ayrılmak içinse, üye girişi yapılarak “Hesabım” sayfasındaki bülten ayarları kısmı kullanılabilecektir.
  6. www.compexturkiye.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilecektir.
  7. Her kullanıcı, işbu Websitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. Bu gizlilik ilkelerini ya da Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız.